Durga Puja Vidhi


. We are giving detailed Durga Puja Vidhi which is observed during Navratri. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps which are part of Shodashopachara (षोडशोपचार) Durga Puja Vidhi.

Dhyana and Avahana (आवाहन)

Puja should begin with the meditation and invocation of Goddess Durga, one should chant following Mantra in front of Devi Durga Murti, by showing Avahan Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards). Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike।
Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namoastu Te॥
Brahmarupe Sadanande Paramananda Svarupini।
Druta Siddhiprade Devi Narayani Namoastu Te॥
Sharanagatadinartaparitranaparayane।
Sarvasyarttihare Devi Narayani Namoastu Te॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Avahanam Samarpayami॥


Asana (आसन)

After Goddess Durga has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Goddess Durga while chanting following Mantra. Aneka Ratnasamyuktam Nanamanigananvitam।
Kartasvaramayam Divyamasanam Pratigrihyatam॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Asanam Samarpayami॥


Padya Prakshalana (पाद्य प्रक्षालन)

After offering Asana to Goddess Durga, offer Her water to wash the feet while chanting following Mantra. Gangadi Sarvatirthebhyo Maya Prarthanayahritam।
Toyametatsukhasparsha Padyartham Pratigrihyatam॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Padyam Samarpayami॥


Arghya Samarpan (अर्घ्य समर्पण)

After Padya offering, offer scented water to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Gandhapushpakshatairyuktamarghyam Sampaditam Maya।
Grihana Tvam Mahadevi Prasanna Bhava Sarvada॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Arghyam Samarpayami॥


Achamana Samarpan (आचमन समर्पण)

After Arghya offering, offer water to Goddess Durga for Achamana while chanting following Mantra.
Achamyatam Tvaya Devi Bhakti Me Hyachalam Kuru।
Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Achamaniyam Jalam Samarpayami॥


Snana (स्नान)

After Achamana, offer water to Goddess Durga for the bath while chanting following Mantra.
Payodadhi Ghritam Kshiram Sitaya Cha Samanvitam।.
Panchamritamanenadya Kuru Snanam Dayanidhe॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Snaniyam Jalam Samarpayami॥


Vastra (वस्त्र)

After Snanam, offer Moli (मोली) as new clothes to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Vastram Cha Soma Daivatyam Lajjayastu Nivaranam।
Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwari॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Vastram Samarpayami॥


Abhushana Samarpan (आभूषण समर्पण)

After Vastra offering, offer jewelery to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Hara Kankana Keyura Mekhala Kundaladibhih।
Ratnadhyam Kundalopetam Bhushanam Pratigrihyatam॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Abhushanam Samarpayami॥

Chandan Samarpan (चन्दन समर्पण)

After Abhushana offering, offer Chandan to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Paramananda Saubhagyam Paripurnam Digantare।
Grihana Paramam Gandham Kripaya Parameshwari॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Chandanam Samarpayami॥

Roli Samarpan (रोली समर्पण)

Now offer Roli (Kumkuma) as symbol of Akhand Saubhagya to Goddess Durga while chanting following Mantra. Mandakinyastu Yadvari Sarvapapaharam Shubham। Tadidam Kalpitam Tubhyam Snanartham Pratigrihyatam॥ ॥Shri Lakshmi-Devyai Shuddhodakasnanam Samarpayami॥

11.Vastra (वस्त्र)

Now offer Moli (मोली) as new clothes to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.
Kumkumam Kantidam Divyam Kamini Kama Sambhavam।
Kumkumenarchite Devi Prasida Parameshwari॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah


Kajjalarpan (कज्जलार्पण)

After Kumkuma offering, offer Kajal to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Kajjalam Kajjalam Ramyam Subhage Shantikarike।
Karpura Jyotirutpannam Grihana Parameshwari॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Kajjalam Samarpayami॥

Saubhagya Sutra (सौभाग्य सूत्र)

After Kajal offering, offer Saubhagya Sutra to Goddess Durga while chanting following Mantra. Ratnakankada Vaiduryamuktaharayutani Cha। Suprasannena Manasa Dattani Swikurushwa Me॥ Kshuptipapasamalam Jyeshthamalakshmim Nashayamyaham। Abhutimasamriddhim Cha Sarvannirnuda Me Grahat॥ ॥Shri Lakshmi-Devyai Abhushanani Samarpayami॥

14.Raktachandana (रक्तचन्दन)

After Abhushana offering, offer red sandalwood to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.
Saubhagyasutram Varade Suvarna Mani Samyute।
Kanthe Badhnami Deveshi Saubhagyam Dehi Me Sada॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Saubhagyasutram Samarpayami॥

Sugandhita Dravya (सुगन्धित द्रव्य)

Now offer scent to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Chandanagaru Karpuraih Samyutam Kunkumam Tatha।
Kasturyadi Sugandhashcha Sarvangeshu Vilepanam॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Sugandhitadravyam Samarpayami॥

Haridra Samarpan (हरिद्रा समर्पण))

Now offer turmeric to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Haridraranjite Devi Sukha Saubhagyadayini।
Tasmattvam Pujayamyatra Sukhashantim Prayaccha Me॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Haridrachurnam Samarpayami॥

Haridra Samarpan (हरिद्रा समर्पण)

Now offer turmeric to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Haridraranjite Devi Sukha Saubhagyadayini।
Tasmattvam Pujayamyatra Sukhashantim Prayaccha Me॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Haridrachurnam Samarpayami॥

Akshata Samarpan (अक्षत समर्पण) ,br> After Haridra offering, offer Akshata (unbroken rice) to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Ranjitah Kankumaudyena Na Akshatashchatishobhanah।
Mamaisha Devi Danena Prasanna Bhava Shobhane॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Akshatan Samarpayami॥

Pushpanjali (पुष्पाञ्जलि)
Now offer Pushpanjali to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Mandara Parijatadi Patali Ketakani Cha।
Jati Champaka Pushpani Grihanemani Shobhane॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Pushpanjalim Samarpayami॥

Bilvapatra (बिल्वपत्र)
Now offer Bilvapatra to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Amritodbhava Shrivriksho Mahadevi! Priyah Sada।
Bilvapatram Prayacchami Pavitram Te Sureshwari॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Bilvapatrani Samarpayami॥

Dhoop Samarpan (धूप समर्पण)
Now offer Dhoop to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Dashanga Guggula Dhupam Chandanagaru Samyutam।
Samarpitam Maya Bhaktya Mahadevi! Pratigrihyatam॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Dhupamaghrapayami॥

Deep Samarpan (दीप समर्पण)
Now offer Deep to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Ghritavarttisamayuktam Mahatejo Mahojjvalam।
Dipam Dasyami Deveshi! Suprita Bhava Sarvada॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Deepam Darshayami॥

Naivedya (नैवेद्य)
Now offer Naivedya to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Annam Chaturvidham Svadu Rasaih Shadbhih Samanvitam।
Naivedya Grihyatam Devi! Bhakti Me Hyachala Kuru॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Naivedyam Nivedayami॥

Rituphala (ऋतुफल)
Now offer Rituphala to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Drakshakharjura Kadaliphala Samrakapitthakam।
Narikelekshujambadi Phalani Pratigrihyatam॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Rituphalani Samarpayami॥
Achamana (आचमन)
Now offer water to Goddess Durga for Achamana while chanting following Mantra.
Kamarivallabhe Devi Karvachamanamambike।
Nirantaramaham Vande Charanau Tava Chandike॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Achamaniyam Jalam Samarpayami॥
Narikela Samarpan (नारिकेल समर्पण)
Now offer Narikela (coconut) to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Narikelam Cha Narangim Kalingamanjiram Tva।
Urvaruka Cha Deveshi Phalanyetani Gahyatam॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Narikelam Samarpayami॥
Tambula (ताम्बूल)
Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Goddess Durga while chanting following Mantr
Elalavangam Kasturi Karpuraih Pushpavasitam।
Vitikam Mukhavasartha Samarpayami Sureshwari॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Tambulam Samarpayami॥
Dakshina (दक्षिणा)
Now offer Dakshina (gift) to Goddess Durga while chanting following Mantra.
Puja Phala Samriddhayartha Tavagre Svarnamishwari।
Sthapitam Tena Me Prita Purnan Kuru Manoratham॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Dakshinam Samarpayami॥
Pustak Puja and Kanya Pujan (पुस्तक पूजा एवं कन्या पूजन) Pustak Puja (पुस्तक पूजा)
After Dakshina offering, now worship books which are used during Durga Puja while chanting following Mantra.
Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namah।
Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatah Smatam॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Pustaka Pujayami॥
Deep Puja (दीप पूजा)
After worshipping books, perform lightening and worshipping of Deep Deva during Durga Puja while chanting following Mantra.
Shubham Bhavatu Kalyanamarogyam Pushtivardhanam।
Atmatattva Prabodhaya Dipajyotirnamoastu Te॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Deepam Pujayami॥
Kanya Pujan (कन्या पूजन)
Kanya Puja is also significant during Durga Puja. Hence after Durga Puja, girls are invited for the sumptuous meal and offered Dakshina i.e. gifts. While offering Dakshina to girls, following Mantra should be chanted.
Sarvasvarupe! Sarveshe Sarvashakti Svarupini।
Pujam Grihana Kaumari! Jaganmatarnamoastu Te॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Kanya Pujayami॥
Nirajan (नीराजन)
Now perform Goddess Durga Aarti after chanting following Mantra.
Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam।
Chandrarkavahni Sadrisham Mahadevi! Namoastu Te॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Karpura Nirajanam Samarpayami॥
Pradakshina (प्रदक्षिणा) Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Goddess Durga) with flowers while chanting following Mantra.
Pradakshinam Trayam Devi Prayatnena Prakalpitam।
Pashyadya Pavane Devi Ambikayai Namoastu Te॥
Om Bhurbhuvah Svah Durgadevyai Namah
Pradakshinam Samarpayami॥
Kshamapan (क्षमापन) Now seek pardon from Goddess Durga for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.
Aparadha Shatam Devi Matkritam Cha Dine Dine।
Kshamyatam Pavane Devi-Devesha Namoastu Te॥